DRAGØR ROKLUB

§ 1 GENERELLE REGLER

Stk.1
Bestyrelsen fører kartotek over de aktive medlemmer, med angivelse afdokumentation for svømmefærdigheder, rettigheder, m.v.

Stk. 2
Medlemmerne skal deltage i rengøring og vedligeholdelse af klubbens lokalerog bygninger samt slibning og lakering af bådene og lignende arbejde til vedligeholdelse af klubbens materiel. Materiel- og husforvalteren leder og fordeler arbejdet.

§ 2 ERHVERVELSE AF RETTIGHEDER

Stk. 1
Ret til at ro inrigger kan opnås af en person fyldt 10 år, efter endt instruktion og efter aflagt svømmeprøve på 300 meter eller dokumentation for samme. Roeren skal senest være indmeldt før 3. instruktionstur. For roere under 18 år skal forældres skriftlige tilladelse forevises ved indmeldelsen.

Stk. 2
Singelscullerret kan opnås efter endt singelscullerinstruktion samt aflagt svømmeprøve på 300 meter. Svømmeprøven skal fornys mindst hvert 2. år.

Stk. 2a
For at ro singlesculler uden for bugten skal man have aflagt svømmeprøve på 300 meter og lavet kæntringsøvelse inden for de seneste 12 måneder. (bugten går fra kajakklubben Pilens bro til hjørnet umiddelbart syd for Redningshavnen nord for bugten).

Stk. 3
Dobbeltscullerret kan erhverves af en person med singelscullerret, efter endt dobbeltscullerinstruktion.

Stk. 4
Lokalstyrmandsret kan erhverves af en person fyldt 14 år, efter én sæson som aktiv roer i inriggerbåde, med minimum 20 ture, samt efter gennemgået lokalsstyrmandskursus. Lokalstyrmandsret giver ret til at være styrmand indenfor det daglig rofarvand.

Stk. 5
Langtursstyrmandsret kan erhverves af en lokalstyrmand i 3. sæson som aktiv roer, efter gennemgået langtursstyrmandskursus. Ansøgeren skal være fyldt 18 år, have deltaget i mindst 3 langture, heraf mindst 1 med overnatning samt opfylde de af DFfR stillede krav.

Stk. 6
Styrmands- og scullerret tildeles af bestyrelsen efter dennes suveræne skøn over ansøgerens kvalifikationer og erhverves således ikke automatisk ved opfyldelse af de stillede krav.

Stk. 7
Bestyrelsen kan tilbagekalde tildelt styrmands- og scullerret. Tilbagekaldelsen kan ankes ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8
For at deltage i langture skal man have aflagt svømmeprøve på 300 meter inden for de seneste 12 måneder. Dette gælder alle ro ture, der går ud over Dragør Roklubs lokalfarvand, uanset hvem der arrangerer turen.

§ 3 ANSVAR

Stk. 1 Styrmanden har kommandoen og ansvaret for holdet og det benyttede materiel. Kun medlemmer, der er i besiddelse af en dokumenteret styrmandsret er berettiget til at fungere som styrmand. Der kan dispenseres fra dette under de i § 6 nævnte særlige forhold.

Stk. 2
Inden båden går ud skal styrmanden forvisse sig om, at alle roere er kvalificerede til turen og at materiellet ikke er skadet. Endvidere noteres følgende i rojournalen: Bådens navn, mandskabets navne med styrmandens først, afgangstidspunkt samt turens mål. Straks efter hjemkomsten noteres i rojournalen tidspunkt samt antal roede kilometer.

Stk. 3
Efter benyttelsen af en båd skal roerne, under styrmandens ledelse og ansvar, rengøre og aftørre det benyttede materiel. Materiellet skal derefter bringes på plads i klubbens bådehus.

Stk. 4
Eventuelle konstaterede skader på materiel rapporteres af styrmanden i skadeprotokollen, umiddelbart efter at skaden er konstateret og meddeles materielforvalteren. Ethvert medlem har pligt til at erstatte for den skade, vedkommende har påført klubbens materiel, såfremt dette er sket ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed.

§ 4 GENERELLE REGLER FOR RONING

Stk. 1
Dragør Roklubs daglige rofarvand strækker sig langs kysten fra Sundby Sejlklub i nord til badebroen ud for Søvang i syd, inden for en afstand af 1000 meter fra kysten, dog vest for sejlrenden. Enhver tur uden for dette område er en langtur, dvs. DFfR´s langtursreglement skal følges.

Stk. 2
Ingen båd må gå ud, uden at den er fuldt bemandet. Undtaget herfor er gig-båden, som må benyttes af minimum 2 roere. Passagerer og ting, der ikke hører til båden og mandskabets udrustning, må ikke medtages i båden. Det til en båd hørende materiel må ikke overflyttes til en anden båd.

Stk. 3
Et barn under 12 år må medbringes som passager inden for det daglige rofarvand under følgende forudsætninger:

  • Barnet medbringes under forældrenes fulde ansvar.
  • Barnet skal, under hele turen, være iført godkendt redningsvest beregnet til barnets vægt. Klubben stiller ikke redningsveste til rådighed.
  • Alle i båden skal være indforstået med at barnet er passager.
  • Barnet skal anbringes midt i båden lige foran eller på styrmandsædet.

Stk. 4
Ingen må gå i båden iført fodtøj med hårde såler.

Stk. 5
Ingen kan disponere over klubbens både, hvis den pågældende båd er reserveret af andre i bestillingskalenderen. Reservation af både kan ikke ske tidligere end en uge før turens afvikling. Dog kan bestyrelsen reservere både før denne tidsfrist til forud annoncerede fælles roarrangementer. Retten til at disponere over en reserveret båd bortfalder, hvis bådens mandskab ikke, senest en halv time efter bestilt tid, er mødt fuldtallig op i klubben.

Stk. 6

Bestyrelsen bestemmer, hvorvidt klubbens både kan deltage i kapronings arrangementer. Kaproningsholdene godkendes af rochefen.

Stk. 7

Roning med udgangspunkt fra Dragør Roklub må kun afvikles, hvis vindstyrken er under 8 m/s, dog 10 m/s ved vind fra vest. Så længe der ikke er installeret en vindmåler i Dragør Roklub er DMIs vindmåler i Kastrup Lufthavn den gældende.

Ved Amagerregattaen og andre arrangementer, hvor der er en regatta-/arrangementskomité, vil der blive foretaget en konkret vurdering om forholdene er forsvarlige at ro i. En væsentlig del af vurderingen er, om der er følgebåd eller andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger til stede.

§ 5 INRIGGERRONING

Stk. 1
Der er normalt adgang til roning i inrigger fra standerhejsning til stander-strygning. Roning uden for denne periode er vinterroning.

Stk. 2
Inriggere skal føre klubbens stander og ved ture ud over det daglige rofarvand endvidere føre DFfR´s splitflag. Inriggere skal medbringe øsekar og bådshage. På langture skal der desuden medbringes fendermateriale. Klubbens rednings-veste må ikke bruges som fendere.

Stk. 3
Inriggere skal medbringe én redningsvest pr. person. Rochefen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.

§ 6 VINTERRONING

Stk. 1
Vinterroning er al roning der finder sted fra standerstrygning til standerhejsning.

Stk. 2
Vinterroning må kun foregå i inriggermateriel og kun materiel anvist af materielforvalteren.

Stk. 3
Vinterroning må kun finde sted inden for det daglige rofarvand. Turen skal ledes af en langtursstyrmand.

§ 7 SCULLER RONING

Stk. 1
Scullersæsonen offentliggøres ved opslag i bådehuset, idet scullerroning kun må finde sted, når vandets temperatur er over 10 grader C.

Stk. 2
Scullere skal medbringe en svømmevest pr. person. Rochefen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. 3
Singlescullerne må benyttes af medlemmer med scullerret. Medlemmer uden lokalstyrmandsret må kun benytte singlescullerne i bugten ud for Madsens Krog, ud til en linie fra kajakklubben Pilens bro til hjørnet umiddelbart syd for Redningshavnen nord for bugten. Der skal i sidstnævnte tilfælde være en lokalstyrmand med scullerret til stede ved klubben.

Stk. 4
Dobbeltsculleren må, bortset fra under scullerinstruktion, kun benyttes af medlemmer med dobbeltscullerret. Der skal altid være en person med lokalstyrmandsret i båden. Roeren på plads 1 har kommandoen fra turens forberedelse til dens afslutning. Udsætning og optagning må kun foretages af roere med dobbeltscullerret. Båden skal løftes og vendes ved at holde i karmen, og den skal bæres over hovedet med bunden i vejret.

Stk. 5
Øvesculleren må benyttes som en sculler. Medlemmer uden scullerret, men med lokalstyrmandsret, må benytte øvesculleren. Øvrige medlemmer må benytte øvesculleren i bugten ud for Madsens krog, ud til en linie fra Pilens bro til hjørnet umiddelbart syd for redningshavnen nord for bugten. Der skal i sidstnævnte tilfælde være en lokalstyrmand til stede ved klubben. Der skal være mindst to personer til at tage båden ud og lægge båden ind i huset.


§ 8 HÆDERBEVISNINGER

Der uddeles følgende hædersbevisninger i forbindelse med standerstrygningen:

Lille årsglasskål: Uddeles til den roer, der har roet flest km i sæsonen.

Sølvåre: Uddeles til en roer første gang at roeren, som medlem af Dragør Roklub, ror 500 km i sæsonen.

Guldåre: Uddeles til en roer første gang at roeren, som medlem af Dragør Roklub, ror 1200 km i sæsonen.

Sæsonen går fra standerstrygning til standerstrygning.

Hvis roeren i efterfølgende sæsoner gør sig fortjent til henholdsvis en sølv- eller guldåre får vedkommende, efter ønske, en krans og senere et tal på sin åre.
Hvis en roer gør sig fortjent til både guld- og sølvåre samme år uddeles guldåren. Roeren kan så senere erhverve sølvåren ved at ro 500 km.

Opdateret mht anvendelse af gig-båd den 18. maj 2007
Ændret af bestyrelsen den 15. januar 2009
Senest ændret af bestyrelsen den 6. april 2011