DRAGØR ROKLUB


§ 1 NAVN OG FORMÅL

Vedtægter

Stk. 1. 

Foreningens navn er DRAGØR ROKLUB

Stk. 2
Foreningens formål er at fremme rosporten i Dragør Kommune

Stk. 3
Dragør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF).

Stk. 4
Dragør Roklubs logo er en blå gås på hvid bund.

Stk. 5
Klubbens hjemsted er Dragør Kommune.

 • 2 MEDLEMMER – OPTAGELSE

Stk. 1
Roklubben består af aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer opdeles i ungdoms roere (0-25 år), senior roere (26-64 år) og pensionister (over 65 år) alder regnes pr. 1.april.

Stk. 2
Indmeldelse som medlem i klubben sker via klubbens indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketten skal udfyldes med navn, adresse, e-mail. Ved Aktivt medlemskab oplyses desuden fødselsdato og en erklæring vedrørende svømmefærdighed (300 m fri) og privatlivspolitik.  Optagelse i Dragør Roklub er betinget af betaling af kontingent.

Stk. 3
For personer, der ikke er fyldt 18 år, skal indmeldelse attesteres af forældre eller værge.

 • 3 UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

Stk. 1
Udmeldelse eller ændring af medlemskab fra aktiv til passiv sker ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer. Overgang fra passivt til aktivt medlemskab for personer, der ikke tidligere har været aktive i klubben, sker iht. § 2.

Stk. 2
Udmeldelse og overgang til passivt medlemskab kan kun ske til en 1. april.

 • 4 KONTINGENT

Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling kan beslutte, at dele af kontingentet hensættes i fonde, bestyret af bestyrelsen.

 • 5 REGLEMENTER

Stk. 1
Bestyrelsen skal i nødvendigt omfang udarbejde reglementer for klubbens aktiviteter og er ansvarlig for at reglementerne bliver meldt ud til medlemmerne.

 • 6 BØDER, KARANTÆNE OG EKSKLUSION

Stk.1
Bestyrelsen kan give et medlem karantæne, dvs. udelukkelse fra klubbens område og materiel i en begrænset tidsperiode, eller i meget grove tilfælde skride til eksklusion.

Stk. 2
Bestyrelsen kan pålægge et medlem at betale for skader, vedkommende har påført klubbens materiel eller anden ejendom. Erstatningskrav kan ikke rejses i forbindelse med hændelige uheld.

Stk. 3
Karantæne eller eksklusion kan, alt efter omfanget af en overtrædelse, anvendes i følgende tilfælde:

a. Gentagne overtrædelser af klubbens vedtægter og reglementer.

b. Kontingentrestance.

c. Manglende reaktion på et pålæg om betaling for skader.

d. Adfærd der skader klubbens omdømme.

Stk. 4
Bestyrelsesbeslutninger i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal om karantæne og eksklusion meddeles klubbens medlemmer snarest efter at de er truffet.

Stk. 5
I tilfælde af eksklusion er det pågældende medlem berettiget til at få sagen prøvet på den førstkommende generalforsamling. Skriftlig begæring skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6
Eksklusion skal efter førstkommende generalforsamling indberettes til DFfR.

 • 7 BESTYRELSE

Stk. 1
Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, rochef, materielforvalter, husforvalter og ungdomsleder.

Stk. 2
Hvis de i stk. 1 angivne poster ikke kan besættes, kan samme person have flere poster. Bestyrelsen kan dog aldrig bestå af mindre end 3 personer.

Stk. 3
Hvis et bestyrelsesmedlem, bortset fra formanden jf. § 8. træder tilbage mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling substituere sig selv.

Stk. 4
Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer til særlige opgaver. Disse medlemmer kan få adgang til og taleret på bestyrelsesmøder under behandlingen af deres opgave.

Stk. 5
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med specielle opgaver. Udvalget referere til bestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 7
Der tages referat af bestyrelsens møder.

Stk. 8
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, dog skal formanden eller næstformanden være til stede.

Stk. 9
Afgørelser ved afstemning sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 • 8 FORMANDEN

Stk. 1
Formanden tegner klubben udadtil.

Stk. 2
I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.

 • 9 GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar.

Stk. 3
Indkaldelse skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.

Stk. 4
Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance.

Stk. 5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer være til stede, hvis vedtægtsændringer skal besluttes jf. stk. 7. Ellers henvises den endelige beslutning til en ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger senere.

Stk. 6
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag.

5. Valg – med angivelse af bestyrelsens indstilling:

a. ulige år - formand, kasserer, rochef, husforvalter.

b. lige år - næstformand, sekretær, materielforvalter, ungdomsleder.

c. hvert år - 2 revisorer

Stk. 7
Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Dog skal ændringer af klubbens vedtægter vedtages af mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer.

Stk. 8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sendes skriftligt til klubbens email senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres inden generalforsamlingen.

 • 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis 1/3 af klubbens aktive medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2
Senest 8 dage efter modtagelsen af anmodning om ekstraordinær generalforsamling jf. stk 1, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 8 dage senere med angivelse af dagsorden.

Stk. 3
Dagsordenen skal omfatte valg af dirigent og protokolfører, samt emne/emner der skal behandles.

Stk. 4

En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afgørelser træffes på en ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer skal forinden være behandlet på en ordinær generalforsamling.

 • 11 ØKONOMI

Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. Den daglige forvaltning varetages af kassereren, der holder bestyrelsen orienteret om status, samt udarbejdelse af årsregnskab til revision, af de af generalforsamlingen udpegede revisorer. Årsregnskabet forelæggelse for den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen kan ikke uden en generalforsamlingsbeslutning sætte klubben i gælde udover, hvad den daglige drift medfører.

 • 12 KLUBBENS OPLØSNING

Stk. 1
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue, herunder beløb Indkommet ved realisering af klubbens ejendom, DFfR´s fond til Rosportens Fremme.

Vedtægterne er revideret 16. januar 1984

8. februar 1986

19. februar 1995

28. februar 2009

26. april 2011

24. februar 2019